درباره ما

 

این شرکت تولیدی با محصولی به نام دقت پلاست ماهان ، به منظور تولید محصولات با کیفیت و با هدف تامین خواسته های مشتریان˛افزایش رضایتمندی˛ایجاد وفاداری و برآورده کردن کلیه الزمات قانونی و مقرراتی مشتریان ˛ اقدام به استقرار نظام مدیریت کیفیت نموده و سیاستها و برنامه های خود را بر اساس محور های اصلی زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند.

–          تامین رضایت مشتریان به منظور تحقق کامل خواسته آنها

–          بهبود مستمر کیفیت محصولات از طریق بهبود روشهای تولیدی و کنترلی

–          افزایش سهم بازار˛تقویت و ارتقاء برند شرکت

–          توسعه منابع انسانی˛رضایت کارکنان و افزایش آموزش های کارآمد

–          توسعه تامین منابع مالی و مدیریت هزینه ها

–          توسعه سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی

دقت پلاست، تجربه زیبایی کیفیت

مشتریان ما