شرایط اعطای نمایندگی

شرايط و ضوابط عمومي واگذاري نمايندگي پخش و

فروش محصولات دقت پلاست ماهان

1- متقاضي نمايندگي داراي شخصيت حقيقي و حقوقي معتبر باشد و اعتبار ايشان براي شرکت محرز باشد.
2- متقاضي از لحاظ موازين حقوقي منع قانوني براي انجام معاملات نداشته باشد و ممنوع المعامله نباشد.
3- متقاضي توانايي مالي کافي براي شروع و خريد کالا به صورت نقد( حداقل تا 70% ارزش) را داشته باشد.
4- متقاضي داراي دفتر کار و انبار براي انبارش محصولات در منطقه خود باشد.
5- متقاضيان حقيقي و حقوقي داراي توانايي کافي در امر پخش و فروش در حوزه مورد نظر خود باشند به ترتيبي که از يکسو توانايي فروش آنها متناسب توليد شرکت و از سوي ديگر با توجه به تراکم جمعيتي منطقه مورد فعاليت نماينده جوابگوي برنامه فروش در آن منطقه باشد.
6- قيمتهاي اعلامي از طرف شرکت براي اعمال سياست يکسان در کل کشور از جانب متقاضي رعايت گردد. نماينده مجاز به افزايش قيمت بيش از بيست درصد بيشتر از قيمت خريد از شرکت نميباشد.
7- نظرات مشتريان به عنوان بالاترين مرجع قضاوت و کنترل کيفيت توسط نمايندگان به شرکت ارجاع داده شود.
8- قرارداد نمايندگي انحصاري به مدت شش ماه بصورت آزمايشي بسته خواهد شد و ادامه فعالیت به تشخیص شرکت خواهد بود . چنانچه رضایت شرکت از  نماينده محرز گردد پس از اين مدت  قرارداد براي دو سال تمديد می گردد .
9- تامين وثيقه از طرف نماينده به صورت يک فقره چک به ارزش هفتاد درصد ارزش کل سفارش يک ماه.

فرم اعطای نمایندگی